Hier vindt u al het nieuws en informatie.

Garantie op behandelingen

Aangezien Covertand-mondzorgpraktijken mondzorg van hoog kwalitatief niveau leveren gaat ook de nazorg van deze mondzorg bij Covertand verder.

De aangesloten praktijken menen dat garantie gegeven kan worden op bepaalde behandelingen. Zoals algemeen bekend is garantie op medisch handelen niet wettelijk geregeld daar er zeer vele factoren van invloed zijn op het eindresultaat en de levensduur van een geleverde prestatie. Factoren zoals de uitgangssituatie van de patiënt voor diagnose en behandeling, de omstandigheden waaronder behandeld wordt en juist of onjuist gebruik door patiënt beïnvloeden onder andere het eindresultaat en de prognose van een behandeling.

Veel factoren vallen buiten de invloedsfeer van de behandelaar en kunnen dus niet volledig gestuurd worden. Volgens de wet is een behandelaar dientengevolge gehouden tot een inspanningsverplichting met inachtneming van de zorgplicht die eruit bestaat dat er volgens de beroepsstandaard zorg verleend dient te worden.

Vanwege de overtuiging dat kwaliteit zich niet verloochent meent Covertand dat op een deel van de tandheelkundige behandelingen in het kader van restaureren, garantie in de zin van coulance moet worden gegeven.

Vullingen

Covertand garandeert dat plastische restauraties(vullingen) binnen 1 maand na vervaardiging, indien noodzakelijk, kosteloos worden vervangen tenzij duidelijk blijkt dat een herbehandeling niet succesvol kan zijn en er een alternatief behandelplan noodzakelijk is. Deze garantie wordt verleend in geval van breuk bij normaal gebruik, niet adequa(a)t(e) contactpunt(en) en lekkage.

Prothetische voorzieningen

Op Prothetische voorzieningen wordt een kosteloze nazorg van 3 maanden verleend bij normaal gebruik en een normaal verwachtingspatroon.

Kronen en bruggen

Restauraties van gegoten metaal of gefreesd keramiek al dan niet met opgebakken porselein (kronen, bruggen, inlays) worden een jaar gegarandeerd op losraken m.u.v. een uitgangssituatie waarbij slechts matige retentie verkregen kan worden of waarbij er sprake is van zware belasting. De patiënt wordt hierover van te voren ingelicht.