Tandartsenpraktijk Albano

pivacy verklaring

Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Tandartsenpraktijk Albano streeft ernaar om

uw privacy zo goed mogelijk te waarborgen en zal vertrouwelijk omgaan met de 

informatie die u bij ons aanlevert. Bij de verwerking van de persoonsgegevens nemen wij

de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. In deze privacy- en

cookieverklaring informeren wij u over de de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan.

 

Categorieën persoonsgegevens

Door het gebruiken van de website en de daarop beschikbare diensten laat u bepaalde

gegevens bij ons achter. Dat gebeurt ook bij ons in de praktijk in het kader van de

uitvoering van de behandelovereenkomst. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Wij

bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden

opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te

verwerken.

Afhankelijk van de dienst die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens verzamelen:

* NAW;

* BSN;

* Geboortedatum;

* Geslacht;

* E-mail-adres;

* Telefoonnummer;

* Gegevens betreffende uw gezondheid;

* De naam van uw zorgverzekeraar;

* Tijdstip van uw afspraak;

* Betalingsgegevens

 

Grondslag voor gegevensverwerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van u verwerken als wij dat doen op

basis van een juridische grondslag. Wij verwerken uw persoonsgegevens omdat dit

noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en ons, zoals

neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

(AVG). Daarnaast kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken voor een ander

gerechtvaardigd belang, zoals het informeren van onze patiënten over actualiteiten of

wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 dub f

van de AVG.

 

Doeleinden gegevensverwerking

De persoonsgegevens die door ons worden verzameld, worden gebruikt voor de

volgende doeleinden:

* Het bijhouden van uw medisch dossier;

* Het inplannen van een afspraak;

* Het uitvoeren van een behandeling;

* Het bijhouden van de door u aangegeven voorkeuren;

* Het verbeteren van onze dienstverlening;

* Het uitvoeren van overige, door u gevraagde dienst.

 

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken uw persoonsgegevens in beginsel alleen aan derde partijen indien u

daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder uw

toestemming vindt alleen plaats indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en 

ons uit te kunnen voeren of een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

 

Bewaartermijnen

Wij zullen uw gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de in deze privacy-

en cookieverklaring beschreven doeleinden, tenzij dat nodig is op grond van een

wettelijke verplichting. Voor het bewaren van uw medische gegevens hanteren wij de

wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de Wet op de Geneeskundige

Behandelovereenkomst. Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met

bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving. Voor uw betaalgegevens

hanteren we daarom een bewaartermijn van 7 jaar.

 

Beveiligingsmaatregelen

Om uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen hebben wij passende

beveiligingsmaatregelen getroffen.

 

Het gebruik van cookies

Voor het functioneren van onze praktijk-website maken wij geen gebruik van cookies.

 

Uw rechten

Wanneer  u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt, heeft u verschillende rechten die

u kunt uitoefenen. Zo heeft u recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens.

Ook kunt u ons verzoeken om uw gegevens aan u of een andere partij over te dragen of

om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u daarnaast vrij om bezwaar te

maken tegen een verwerking van uw gegevens. U kunt uw verzoek bij ons kenbaar maken

door telefonisch contact met ons op te nemen via: te. nr. 0165 312581.

Wij streven ernaar om binnen 14 werkdagen op uw verzoek te reageren.

 

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens

omgaan, dan kunt u een klacht hierover indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens. De

contactgegevens van de Autoriteit persoonsgegevens vindt u hier:

https://autotiteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-

gebruik-persoongegevens

 

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen.

Deze wijzigingen zullen via onze praktijk-website bekend worden gemaakt. Wij raden u

daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u van eventuele

wijzigingen op de hoogte bent.

 

Onze contactgegevens

Heeft u vragen of opmerkingen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring ?

Dan kunt u hiervoor contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens:

Tandartsenpraktijk Albano

Otgenspad 4

4731 XJ  Oudenbosch

0165 312 581