Tandartspraktijk J.A.M. Noorlander

privacy/persoonsgegevens

Welke gegevens heeft tandartsenpraktijk     JAM Noorlander van u?

Om haar zorg zo optimaal mogelijk aan u te verlenen, verwerkt tandartspraktijk JAM Noorlander uw persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn gegevens die iets over u zeggen: ze zijn te herleiden tot uw persoon. Hieronder worden de categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken verder beschreven.

Patiëntgegevens

Wanneer u bij ons komt voor een eerste consult of behandeling dan vragen wij u om uw contactgegevens (zoals uw naam, adres en telefoonnummer), uw geboortedatum, de gegevens van uw zorgverzekering, uw huisarts, uw apotheek, en eventueel de verwijsbrief. Ook vragen wij uw e-mailadres. Dat gebruiken we voor klantcontact over uw afspraken en het toesturen van vragenlijsten ten behoeve van onze onderzoeken naar patiëntervaring/patiënttevredenheid. U kunt u hiervoor altijd afmelden.

Daarbij vraagt tandartspraktijk JAM Noorlander om uw legitimatiebewijs om er zeker van te zijn dat u het bent. Om u zo goed mogelijk te kunnen helpen, vraagt tandartspraktijk JAM Noorlander u om een aantal vragenlijsten door te nemen, met vragen over uw ziektebeeld, de medicijnen die u gebruikt en andere klachten/aandoeningen die u wellicht heeft. Tot slot zijn wij wettelijk verplicht om uw burgerservicenummer (BSN) te registreren en te gebruiken voor veilige en juiste zorgverlening.

Veel van deze gegevens zijn zogenaamde 'bijzondere' of 'gevoelige' persoonsgegevens. Dat zijn bijvoorbeeld medische gegevens, uw BSN of gegevens over uw ras. Voor deze gegevens geldt dat tandartspraktijk JAM Noorlander aan extra wettelijke eisen voldoet bij het verwerken van die gegevens.

 

Financiële gegevens

Als u zorg van ons krijgt, moet die zorg volgens bepaalde regels worden geregistreerd en in sommige gevallen ook worden gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Hiervoor worden diagnosegegevens en uitgevoerde activiteiten gekoppeld aan declaratiecodes. Dit doet de zorgverlener. Daarna worden deze gegevens gecontroleerd door medewerkers van de medische administratie. Zij controleren uw naam en adres, polisgegevens, een eventuele verwijzing en andere registraties die van belang zijn voor een juiste declaratie van de geleverde zorg aan u of uw zorgverzekeraar. Voor de betaling van onze facturen maken wij gebruik van de diensten van een factoringmaatschappij, die van ons het debiteurenrisico overneemt.

 

 

Waarvoor gebruikt Tandartspraktijk             JAM Noorlander uw gegevens?

Tandartspraktijk JAM Noorlander verzamelt en bewaart uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden. Deze gegevens stellen tandartspraktijk JAM Noorlander in staat om optimale zorg van hoge kwaliteit aan u te leveren. In de vorige paragraaf hebben we uitgelegd welke persoonsgegevens tandartspraktijk JAM Noorlander verwerkt. In deze paragraaf leggen we uit waarvoor we deze gegevens gebruiken.

 

De verlening van zorg

Allereerst verwerkt tandartspraktijk JAM Noorlander uw persoonsgegevens voor de (uitvoering van de) geneeskundige behandelovereenkomst, oftewel de zorgverlening aan u. Tandartspraktijk JAM Noorlander registreert de gegevens die u aan ons geeft vanaf het eerste contact. Om goede zorg te kunnen verlenen moeten we veel weten over uw gezondheid, medicijngebruik en medische geschiedenis en soms ook dingen over hoe u leeft (bijvoorbeeld over het gebruik van alcohol of roken). Alleen de mensen die betrokken zijn bij de zorgverlening aan u hebben toegang tot uw gegevens en alleen voor zover zij dit nodig hebben voor hun werkzaamheden.

Als u bijzondere wensen heeft ten aanzien van uw privacy, laat ons dit dan weten, wij respecteren dat graag.

 

Het declareren van zorg

Naast uw persoonlijke gegevens (naam en adres, BSN en polisgegevens) en gegevens over de aan u geleverde zorg worden ook de volgende gegevens gebruikt voor het declareren van zorg bij uw zorgverzekeraar:

- de naam en AGB-code van de behandelaar*

- de naam en AGB-code van de verwijzer*

- met uw zorgverzekeraar overeengekomen tarieven voor de zorg die aan u geleverd is.

* AGB staat voor Algemeen Gegevens Beheer. Dit is een landelijke code waarmee een zorgaanbieder door de zorgverzekeraar eenvoudig kan worden herkend.

De zorgverzekeraars controleren periodiek de door ons ingediende declaraties. Zij controleren dan of bij een bepaalde diagnose de juiste zorg is geleverd en of voor uw diagnose echt die zorg nodig was of dat u (eerst) behandeld kon worden met goedkopere zorg. Hierbij werken de zorgverzekeraars volgens het “Protocol materiële controle” dat te vinden is op www.zn.nl. Door dit protocol, blijft uw privacy gewaarborgd.

Tandartspraktijk JAM Noorlander controleert de registraties en declaraties van onze hulpverleners op eenzelfde manier. Dit doen we om ervoor te zorgen dat de factuur die bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd wordt altijd juist is.  

Kwaliteit van de zorgverlening

Om de hoge kwaliteit en veiligheid van onze zorgverlening te garanderen, hebben wij bepaalde  processen en (controle)systemen ingericht en nemen wij deel aan de (landelijke) prikpunt registratie van de KNMT. Hieronder leggen we u uit hoe we dit doen, waarom we dit doen en op welke manier we ervoor zorgen dat uw privacy gewaarborgd is.

Intern kwaliteitsmanagementsysteem

Het interne kwaliteitsmanagementsysteem bestaat uit meerdere onderdelen, waaronder interne audits (visitaties) en een patiënttevredenheid- en ervaringsonderzoek. Het staat u vrij om wel of geen medewerking te verlenen aan patiënttevredenheid- en ervaringsonderzoek. Soms heeft tandartspraktijk JAM Noorlander een wettelijke verplichting om bepaalde zaken extern te melden, zoals zorgcalamiteiten bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Hiervoor vragen we u geen toestemming. 

Visitaties

Door middel van visitaties controleert tandartspraktijk JAM Noorlander of er op de juiste manier gewerkt wordt en of er nog dingen verbeterd kunnen worden. Bij een visitatie worden vragen gesteld aan medewerkers en vindt een anonieme dossiercontrole plaats. Met de uitkomsten van deze visitaties kunnen we onze processen verbeteren en onze medewerkers verder opleiden en trainen. In de uitkomsten/rapportages van deze audits zijn geen patiëntgegevens terug te vinden. Uiteraard hebben al onze medewerkers een geheimhoudingsplicht.

Patiënttevredenheidsonderzoek en patiëntervaringsonderzoek

Om onze kwaliteit van zorg verder te verbeteren, meten we de patiënttevredenheid en de patiëntervaring met een bepaalde behandeling. De gegevens uit het patiënttevredenheidsonderzoek worden niet aan andere partijen verstrekt en zijn enkel bedoeld voor interne kwaliteitsverbetering. De gegevens uit het patiëntervaringsonderzoek worden geanonimiseerd en ook gebruikt voor interne kwaliteitsverbetering.

Terugkoppeling aan de verwijzer

Wij versturen een terugkoppeling naar uw medisch specialist van uw consult(en) en behandeling(en) bij ons, als dit nodig met het oog op uw tandheelkundige behandeling.

Klachten

Als u een klacht indient over onze zorgverlening wordt deze klacht behandeld door een interne klachtenfunctionaris. Indien het noodzakelijk is voor de behandeling van uw klacht, worden uw klacht en medisch dossier doorgestuurd naar onze aansprakelijkheidsverzekeraar.  

Het nakomen van wettelijke verplichtingen

Tandartspraktijk JAM Noorlander is soms verplicht om de persoonsgegevens die zij verzamelt en bewaart voor de uitvoering van haar dienstverlening aan derden te verstrekken. U moet hierbij denken aan zorgverzekeraars, de Nederlandse Zorgautoriteit, de Inspectie voor de Gezondheidszorg, politie en justitie of de FIOD-ECD. Tandartspraktijk JAM Noorlander geeft alleen medewerking aan een autoriteit na een controle of de vordering wel aan in de wet gestelde eisen voldoet.

Tandartspraktijk JAM Noorlander zal gegevens nooit doorgeven zonder dat zij daartoe verplicht is op grond van een rechtsgeldig bevel daartoe. Hieronder geven wij kort aan waar u aan kunt denken bij het verstrekken van gegevens vanwege wettelijke verplichtingen.

Zorgverzekeraars kunnen conform het “Protocol materiële controle” (te vinden op www.zn.nl) bij Tandartspraktijk JAM Noorlander inzage vorderen in medische dossiers als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de Zorgverzekeringswet.

De Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) kan in het kader van haar toezichthoudende taak inzage vorderen in patiëntendossiers, ook zonder toestemming van de patiënt. De IGZ heeft voor deze gegevens een afgeleid beroepsgeheim en mag deze gegevens in principe niet aan het Openbaar Ministerie (OM) verstrekken.

De politie, de rechter(-commissaris) en officier van justitie kunnen inzage vorderen in medische gegevens, maar het blijft de arts zelf die beslist of hij zich op het beroepsgeheim beroept of niet. Hij maakt daartoe een belangenafweging tussen het beroepsgeheim en belangen die in het gedrang komen bij het bewaren van het geheim. Alleen in gevallen waarin de arts zich duidelijk ten onrechte op het verschoningsrecht beroept, zal een rechter de beslissing van de arts overrulen.

Het OM vordert patiëntgegevens middels een bevel verleend door de Rechter-Commissaris. In uitzonderingsgevallen kan het OM gegevens bij de IGZ vorderen, namelijk indien het strafrechtelijk onderzoek niet op andere wijze kan worden uitgevoerd of als er zeer uitzonderlijke omstandigheden in het kader van de waarheidsvinding aan de orde zijn.

In sommige gevallen is Tandartspraktijk JAM Noorlander wettelijk verplicht om persoonsgegevens van hulpverleners en patiëntgegevens aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de FIOD-ECD te verstrekken.  

Voorkomen en bestrijden van (identiteits)fraude

Voordat u uw eerste afspraak heeft bij  Tandartspraktijk JAM Noorlander wordt u gevraagd om een identiteitsbewijs, zoals uw paspoort of identiteitskaart. Tandartspraktijk JAM Noorlander wil en moet vaststellen dat u daadwerkelijk bent wie u zegt. Alleen op deze wijze kan Tandartspraktijk JAM Noorlander controleren dat er geen misbruik wordt gemaakt van uw identiteit.

Wie zijn betrokken bij de verwerking van uw persoonsgegevens?

Onze medewerkers

Alle medewerkers van Tandartspraktijk JAM Noorlander zijn gebonden aan het beroepsgeheim of een contractuele geheimhoudingsplicht die geldt voor alle gegevens waarvan zij kennis nemen. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor tijdelijke medewerkers, door Tandartspraktijk JAM Noorlander ingehuurde zelfstandigen en uitzendkrachten.

Medewerkers hebben alleen toegang tot gegevens voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Derde partijen

Tandartspraktijk JAM Noorlander kan derde partijen inschakelen ten behoeve van ondersteuning van de zorgverlening of de systemen die we daarbij gebruiken. Denk hierbij aan onze leveranciers van bepaalde software of IT-systemen. Maar ook partijen die - een deel van de uitvoering van - de zorgverlening in opdracht van Tandartspraktijk JAM Noorlander voor hun rekening nemen, zoals apothekers, ziekenhuizen, academische centra, tandtechnisch en gewone laboratoria. Indien deze derde partijen

bij het uitvoeren van hun taken toegang hebben tot persoonsgegevens heeft Tandartspraktijk JAM Noorlander de vereiste contractuele afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en niet voor andere doeleinden worden verwerkt dan waarvoor u ze aan ons heeft verstrekt.

Tandartspraktijk JAM Noorlander kan de verzamelde informatie van haar patiënten aanvullen met gegevens die zij van derden verkrijgt om zodoende een beter en vollediger beeld te krijgen van het medisch dossier. Voor het opvragen van medische gegevens bij andere zorgverleners, wordt altijd uw toestemming gevraagd.  

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

Tandartspraktijk JAM Noorlander bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor Tandartspraktijk JAM Noorlander uw gegevens heeft verzameld. Hoe lang uw gegevens worden bewaard is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor zij worden verwerkt. De bewaartermijn kan dus per (categorie van) gegeven(s) verschillen.

In geval van een duidelijke en vaste bewaartermijn van gegevens is de specifieke bewaartermijn genoemd in de relevante paragraaf in dit Privacy Statement. Anders geldt dat Tandartspraktijk JAM Noorlander uw medisch dossier conform de daarvoor geldende wet- en regelgeving bewaart. Dat is in de meeste gevallen minimaal 15 jaar vanaf het moment dat de gegevens in het dossier zijn opgenomen.

 

Wat doet tandartspraktijk JAM Noorlander aan de beveiliging van uw persoonsgegevens?

Privacy en de bescherming van persoonsgegevens heeft een hoge prioriteit binnen Tandartspraktijk JAM Noorlander en de met haar verbonden organisaties.  Daarom hebben alle ondernemingen binnen de groep eenzelfde gedragscode voor al hun medewerkers. Deze gedragscode heeft tot doel het creëren van een uniforme en hoge mate van gegevensbescherming binnen de groep en is van toepassing op de omgang met alle persoonsgegevens van patiënten, medewerkers en overige derden.

 

Beveiligingsmaatregelen

Tandartspraktijk JAM Noorlander heeft medewerkers in dienst gespecialiseerd op het gebied van gegevensbescherming. Zij zien toe op de bescherming van persoonsgegevens conform privacy wetgeving, de interne gedragscodes en dit Privacy Statement. Alle medewerkers van Tandartspraktijk JAM Noorlander worden getraind en Tandartspraktijk JAM Noorlander wordt periodiek onderworpen aan privacy en security audits.

Tandartspraktijk JAM Noorlander doet er alles aan om te verhinderen dat onbevoegden toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. Hiertoe treft Tandartspraktijk JAM Noorlander allerlei technische en organisatorische maatregelen in lijn met de daarvoor geldende normen voor de zorg. Daarnaast waakt de Tandartspraktijk JAM Noorlander tegen verlies, verminking en enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens.  

Wettelijke verplichting tot melden van een datalek

Mocht er toch iets niet goed gaan met de bescherming van uw persoonsgegevens, zodanig dat er sprake is van een zogenaamd ‘datalek’ dan meldt Tandartspraktijk JAM Noorlander dit bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. In het geval dat dit datalek waarschijnlijk ook ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer, dan zullen we u zo snel mogelijk hierover informeren. We vertellen u dan wat het datalek inhoudt, wat Tandartspraktijk JAM Noorlander en ook u er aan kunt doen om de schade zo beperkt mogelijk te houden en waar u terecht kunt met vragen over het datalek.  

Uw rechten met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens

Inzage in uw persoonsgegevens

U heeft recht op inzage in uw persoonsgegevens. Uw familieleden hebben alleen recht op inzage in uw dossier als ze van u een schriftelijk machtiging hebben. Ouders en wettelijke vertegenwoordigers mogen het dossier van hun kinderen onder de 12 jaar inzien. Voor hun kinderen van 12 tot 16 jaar hebben ze toestemming van hun kinderen nodig voor inzage. Wie 16 jaar of ouder is, beslist zelfstandig over (toestemming tot) inzage. Tandartspraktijk JAM Noorlander mag een verzoek tot inzage in uw eigen dossier (gedeeltelijk) weigeren als inzage schadelijk is voor de privacy van een ander. Na overlijden blijft het beroepsgeheim van kracht. Dat betekent dat uw nabestaanden geen recht hebben om (delen van) uw dossier in te zien. Dit is alleen mogelijk als uw toestemming kan worden verondersteld of als er sprake is van zwaarwegende belangen. Wanneer u er zeker van wilt zijn dat een vertegenwoordiger na het overlijden inzage kan krijgen in uw dossier, moet u hiervoor bij leven een machtiging verstrekken.

Tandartspraktijk JAM Noorlander mag administratiekosten in rekening brengen voor het geven van inzage.  

Correctie of aanvulling van uw persoonsgegevens

Wanneer u denkt dat uw persoonsgegevens niet (langer) juist of volledig zijn, kunt u Tandartspraktijk JAM Noorlander schriftelijk verzoeken om de gegevens aan te passen. Als wij geen wijzigingen willen aanbrengen in uw dossier, geven we duidelijk aan waarom we dit niet doen.

U kunt ook een aanvulling in uw dossier op laten nemen. Een aanvulling kan bijvoorbeeld een door u geschreven verklaring zijn waarin u uw zienswijze over de behandeling uiteenzet. Of een zienswijze van een andere zorgverlener (second opinion) die iets afwijkt of een aanvulling is op die van uw behandelaar. U geeft dit aan uw behandelaar die het als aanvulling op zijn bevindingen opneemt in uw dossier.

Verwijdering van uw persoonsgegevens

U kunt Tandartspraktijk JAM Noorlander verzoeken om (een deel van) uw gegevens uit het dossier te verwijderen. Tandartspraktijk JAM Noorlander zal binnen drie maanden beslissen of we aan uw verzoek kunnen voldoen. Wanneer wij uw gegevens niet willen verwijderen, leggen we altijd goed aan u uit waarom we dat niet willen of kunnen doen.  

Hoe doet u zo’n verzoek?

Een inzage- of correctieverzoek kunt u doen aan de balie in de praktijk waar u patiënt bent. U dient zich daarbij te legitimeren. Tandartspraktijk JAM Noorlander is namelijk op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens verplicht zorg te dragen voor een deugdelijke vaststelling van de identiteit van de verzoeker om misbruik te voorkomen. Tandartspraktijk JAM Noorlander wil voorkomen dat anderen dan uzelf inzage of correctie vragen voor uw gegevens. Binnen maximaal 4 weken ontvangt u een reactie van Tandartspraktijk JAM Noorlander.

 

Hoe kunt u ons bereiken?

Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons een email sturen: tandartsnoorlander@gmail.com of telefonisch contact opnemen: Tel. +31 (0)167 567287

Tandartspraktijk JAM Noorlander Oudlandsestraat 90 4651 ME Steenbergen