Tandartsenpraktijk Stroek

Actueel & Privacybeleid (AVG)

Covertand afbeelding

 

 

 

logo

De praktijk is gesloten van donderdag 10 oktober t/m woensdag 16 oktober.
Wel zijn wij telefonisch bereikbaar in genoemde periode, doch zullen er dan geen open spreekuren worden gehouden.

 

Voor ernstige spoedklachten op vrijdagen en in de weekend- alsook avonduren, kunt U de dienstdoende tandarts bereiken onder telefoonnummer: 0165-558367

 

 

Vanaf september bestaat de mogelijkheid om ook in de avonduren af te spreken.

Per 01-05-2019 kunnen wij eindelijk weer nieuwe patiënten aannemen. 

 

 

  


Op 25 mei wordt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Door gebruik te maken van onze diensten gaan wij ervan uit; dat U met onderstaande verklaring akkoord bent. Het spreekt voor zich; dat wij U verzoeken kenbaar te maken indien U zich hier niet in kunt vinden.

 

Privacy- en cookieverklaring

Uw privacy wordt door ons gerespecteerd. Wij streven naar een zo goed mogelijke waarborging van deze. Met de informatie die U aanlevert, gaan wij vertrouwelijk om. Bij de verwerking van persoonsgegevens nemen wij de geldende wet- en regelgeving op het gebied van privacy in acht. Hier informeren wij U over de wijze waarop wij met Uw gegevens omgaan.

Categorieën Persoonsgegevens

Door gebruik te maken van websites en de daarop beschikbare diensten, laat U bepaalde gegevens achter. Dat gebeurt evenzo bij ons in de praktijk in het kader van de uitvoering van de behandelovereenkomst. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die direct door U worden opgegeven. Of waarvan bij opgave duidelijk is; dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.
Afhankelijk van de dienst die U gebruikt, kunnen wij de volgende gegevens verzamelen.
*NAW-gegevens
*geslacht
*e-mailadres
*telefoonnummer
*gegevens aangaande Uw gezondheid
*naam van Uw zorgverzekeraar
*namen andere zorgverleners
*tijdstip van Uw afspraak
*betalingsgegevens

Grondslag voor gegevensbewerking

Wij mogen alleen rechtmatig persoonsgegevens van U verwerken, als wij dat doen op basis van een juridische grondslag. Deze verwerken wij, omdat dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen U en ons; zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Daarnaast kunnen wij Uw gegevens verwerken voor een ander gerechtvaardigd belang, zoals het informeren over actualiteiten of wijzigingen in onze dienstverlening. Deze grondslag is neergelegd in artikel 6 lid 1 sub f van de AVG.

Doeleinden gegevensverwerking

De door ons verzamelde persoonsgegevens worden gebruikt voor volgende doeleinden.
*aanmaken van Uw account (lees 'patiëntenkaart') benodigd voor inschrijving in onze praktijk
*inloggen op Uw account
*bijhouden van Uw medisch dossier
*inplannen van afspraken
*uitvoering van behandelingen
*bijhouden Uwer opgegeven preferenties
*verbeteren onze dienstverlening
*uitvoeren van overige, door u gevraagde, diensten

Verstrekking van Uw persoonsgegevens aan derden

Wij verstrekken in beginsel Uw persoonsgegevens alleen aan derde partijen, indien U daar zelf toestemming voor heeft gegeven. Gegevensverstrekking zonder Uw toestemming vindt plaats, indien dat noodzakelijk is om de overeenkomst tussen u en ons uit te kunnen voeren of wanneer een wettelijke verplichting ons dat voorschrijft.

Bewaartermijnen

Wij zullen Uw gegevens niet langer bewaren, dan noodzakelijk is voor de in deze privacy- en cookieverklaring beschreven doeleinden. Tenzij dat nodig is op grond van een wettelijke verplichting. Voor het bewaren van Uw medische gegevens hanteren wij de wettelijke bewaartermijn van vijftien jaren uit de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Hiernaast houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving.

Beveiligingsmaatregelen 

Om Uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen, hebben wij passende beveiligingsmaatregelen getroffen. Onze praktijk werkt volgens de NEN7510 norm voor informatiebeveiliging en er is derhalve een privacy beleid opgesteld en geïmplementeerd.

Verwijzingen naar websites van derden (hyperlinks)

Om U van dienst te zijn, kunnen op onze website verwijzingen opgenomen zijn naar websites van derden. Wij maken U er graag op attent; dat wanneer U deze websites bezoekt, de voorwaarden uit de privacy verklaringen van deze derden van toepassing zijn. Wij raden U aan; om de privacy verklaringen van deze websites te lezen, voordat u daar verder gebruik van maakt. 

Het gebruik van cookie

Voor het functioneren van onze praktijkwebsite maken wij geen gebruik van cookies.

Uw rechten

U heeft verschillende rechten wanneer u persoonsgegevens aan ins heeft verstrekt. U heeft recht op inzage, rectificatie en het wissen van uw gegevens. U kunt ons verzoeken om Uw gegevens aan een andere partij over te dragen, of om de gegevensverwerking te beperken. Het staat u vrij om bezwaar te maken tegen een verwerking van Uw gegevens. U kunt Uw toestemming voor gegevensverwerking altijd intrekken.
Verzoeken kunt U kenbaar maken door ons een e-mail te sturen via tpstroek@tpstroek.nl of per telefoon op 0165-533923.
wij streven ernaar om binnen dertig werkdagen op Uw verzoek te reageren.

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Mocht U onverhoopt ontevreden zijn over de wijze waarop wij met uw gegevens omgaan, dan kunt U een klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens, zie volgende hyperlink.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring 

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Deze wijzigingen zullen alhier bekend worden gemaakt. Wij raden U daarom aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen. opdat U van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Onze contactgegevens

Heeft U nog vragen na het lezen van deze privacy- en cookieverklaring, dan kunt hiervoor contact met ons opnemen via 0165-533923 dan wel via tpstroek@tpstroek.nl 

 

Sluitingsdata wegens vakantie/cursus kunt U vinden op de pagina openingstijden.